Bolagsordning

 • Firma

Bolagets firma (namn) är Peckas naturodlingar AB (publ).

 • Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Härnösands kommun.

 • Verksamhet

Fiskodling, grönsaksodling och därmed förenlig verksamhet.

Handel med odlade grönsaker och fisk.

Innovationer och produktutveckling inom grönsaksodling, fiskodling och akvaponi.

Förvaltning och handel med värdepapper och fastigheter.

 • Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 2 943 333 och högst 11 773 332 sek.

 • Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 5 886 666 och högst 23 546 664.

 • Aktieslag

Aktierna i bolaget kan bestå av A-aktier och B-aktier. Aktierna i serie A får utgivas till ett belopp som högst motsvarar 100 % av aktiekapitalet. Aktierna i serie B får utgivas till ett belopp som högst motsvarar 100 % av aktiekapitalet. A-aktie har tio (10) röster per styck och B-aktie en (1) röst per styck.

Beslutar bolaget att genom en kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, ska ägare av aktier av serie A och serie B ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte de sålunda erbjudna aktierna räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast serie A eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Om bolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler genom kontantemission eller kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner, som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot. 

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag.

Aktier av serie A skall på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till aktier av serie B. Begäran om omvandling, som skall vara skriftlig och ange det antal aktier av serie A som skall omvandlas till aktier av serie B, skall göras hos bolaget. Bolaget skall genast anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering i aktiebolagsregistret. Omvandlingen är verkställd när registrering skett samt antecknats i avstämningsregistret.

 • Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 7 ledamöter med lägst 0 och högst 3 suppleanter.

 • Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall en eller två revisorer med högst tvårevisorssuppleanter eller ett eller två registrerade revisionsbolag utses.

 • Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Nyheter. 

Kallelse till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordning kommer att behandlas skall ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämma. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Rätt att delta i bolagsstämma har endast aktieägare som (a) senast fem vardagar före stämman är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, och (b) anmäler sitt deltagande till bolaget senast kl. 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman.

 • Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden behandlas.

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Framläggande av årsredovisningen och, när det krävs, revisionsberättelsen
 7. Beslut om:

– fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

– dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

– ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

 1. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna
 2. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer.
 3. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
 • Räkenskapsår

Räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

 • Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.